cz  Czech      uk  EN

Autobusová řešení MAN pro udržitelnou mobilitu ve městech

 

MAN Truck & Bus na 60. UITP – Světovém kongresu v Ženevě – Celosvětová urbanizace, znečištění vzduchu a rostoucí hluk ve městech stejně jako klimatické změny vyžadují nová řešení pro městskou mobilitu. Na 60. světovém kongresu Mezinárodního svazu veřejné dopravy (UITP) od 26. do 30. května 2013 v Ženevě prezentuje MAN Truck & Bus ekologická a efektivní řešení pro městskou mobilitu.

Jak utvářejí metropole mobilitu zítřka – to ukazuje Studie „What Cities Want“ od Technické univerzity (TU) v Mnichově a MAN. Studie zprostředkovává mnohá inovativní řešení a poskytuje přehled o rozličných strategiích pro udr­žitelnou mobilitu ve městech.

Co dalšího MAN nabízí? Širokou nabídku autobusových podvozků, ucelený program městských autobusů, individuální nabídky pro servis a údržbu a další praktické služby. Na přání MAN Truck & Bus spojuje své nesporné kompetence z oblasti autobusů se sys­témovými řešeními vybraného partnera, a vyvíjí tak na míru šitá řešení systémů BRT (Bus Rapid Transit). Města díky nim mohou flexibilně, levně a ekologicky utvářet svoji městskou dopravu jako alternativu nebo jako doplněk ke kolejo­vým dopravním systémům.

MAN Lion’s City GL v provedení Euro 6 pro Lausanne

Rodinu efektivních městských autobusů MAN reprezentuje na výstavě UITP vůz Lion’s City GL, který bude následně nasazen v linkovém provozu města Lausanne. Kloubový autobus dlouhý18,75 mv novém ekologickém emisním provedení Euro 6 je součástí velké zakázky na celkem 50 městských autobusů, které MAN v průběhu tohoto roku dodá dopravnímu podniku Transports publics de la region Lausannoise (TL). Vystavený autobus MAN Lion’s City GL poskytuje 41 + 1 míst k sezení a 119 míst pro stojící cestující. Poháněný je prostřednictvím motoru MAN D20 Common Rail v provedení Euro 6 o výkonu 265 kW (360 k). Čtvery výkyvné posuvné dveře (dveře 2, 3 a 4 s elektrickým pohonem) se starají o rychlou a komfortní výměnu cestujících, na které může řidič dohlížet pomocí šesti videokamer. Příjemné vnitřní klima za každého ročního období zajišťují odlehčená klimatizační zařízení s chladícím výkonem 42 kW a vytápění prostoru cestujících s topným vý­konem přes 30 kW. Součástí interiéru vystaveného exponátu je úsporné LED osvětlení vnitřního prostoru, dva TFT dvojité monitory pro informace ces­tujícím a přídržné tyče z nerez oceli.

Jak utvářejí metropole mobilitu zítřka

Metropole přitahují na celém světě stále více lidí. Do roku 2050 vzroste dle OSN počet obyvatel měst o 85 procent na 6,3 miliard osob. Ve městech po­tom bude žít více než dvě třetiny lidí. V aktuální studii Technické univerzity v Mnichově podle zadání MAN „What Cities Want“ poskytuje 15 mezinárodních metropolí informace o tom, jak v budoucnu chtějí atraktivně utvářet svoji městskou mobilitu.

Města Ahmedabad, Bejrút, Bogota, Istanbul, Johannesburg, Kodaň, Londýn, Los Angeles, Lyon, Melbourne, Mnichov, Petrohrad, Sao Paulo, Šanghaj a Singapur ukazují, jaké šance s sebou urbanizace přináší. Již dnes vytváří tato globální města předpoklady pro efektivní, dostupnou a ekologickou mo­bilitu. Pro obyvatele a tamní podniky stojí v popředí zájmu dosažitelnost, atraktivita a kvalita života v jejich městě.

Nejvyšší prioritu má rozvoj nabídky městské hromadné dopravy. Sem patří především vyšší počet linek, častější intervaly spojů a jejich vyšší spolehli­vost. Města tímto způsobem reagují na požadavky svých obyvatel, pro které je při volbě dopravního prostředku kromě času stráveného na cestě důležitá rovněž kvalita nabídky MHD.

„Chtěli bychom, aby lidé využívali MHD – se současnými systémy tarifů a jízdenek jim to ale stále ještě děláme velmi složité“, vysvětluje Anders Niel-sen, vedoucí představitel MAN Truck & Bus AG a člen představenstva MAN SE. Proto města investují nejen cíleně do infrastruktury městské hromadné dopravy, ale stále více i do pro uživatele jednoduchých informačních a ko­munikačních systémů.

Integrované plány mobility, kombinované dopravní prostředky, ambiciózní cíle týkající se životního prostředí či přednost pro alternativní pohony – stu­die zprostředkovává mnohá inovativní řešení a poskytuje přehled o rozlič­ných strategiích pro udržitelnou mobilitu ve městech.


MAN Lion´s City Euro 6: v popředí při ochraně životního prostředí

MAN svoji rodinu ekonomicky úspěšných městských autobusů MAN Lion´s City nepřetržitě dále vyvíjí: Již v roce 2011 představil MAN v podobě Lion´s City Euro 6 celosvětově první městských autobus, který splňuje emisní nor­my povinné od 1.1.2014. Autobusy MAN Euro 6 vyhovují nejvyšším emisním požadavkům pro nasazení v centrech měst při současně vysoké hospodár­nosti.

Potřebné klíčové technologie potřebné pro Euro 6, EGR a SCR, MAN již roky úspěšně nasazuje ve svých užitkových vozidlech. V sériovém nasazení již od roku 2000 je technologie filtrů pevných částic MAN CRTec. MAN na těchto osvědčených technologiích při vývoji Euro 6 stavěl a smysluplně je sdružil a vzájemně sladil. Dynamická charakteristika motorů provází i motory MAN Euro 6, jejich výkon i točivý moment odpovídají motorům EEV. Mimořádně důležitým cílem bylo pro vývoj další snížení spotřeby pohonných hmot.

Nejpodstatnějším faktorem úspěchu vývoje Euro 6 bylo proto překonání fyzi­kálními principy podmíněného konfliktu cílů: mezi redukcí NOx a snížením spotřeby paliva, a tím i emisí CO2. MAN dokázal v uplynulých letech neustá­le snižovat spotřebu svých motorů – při současně vzrůstajících požadavcích na redukci oxidů dusíku.

Technologie SCR, přicházející u Euro 6 ke slovu, umožňuje chod motoru s optimalizovanou spotřebou. Redukce oxidů dusíku, které při tom vznikají, probíhá v katalyzátorech ekonomicky integrovaných v tlumičích výfuku. V rámci sériového a praktického testování byla neustále shromažďována data o spotřebě paliva. V průměru se spotřeba pohonných hmot u měst­ských autobusů MAN Euro 6 snížila o tři až pět procent ve srovnání s variantou provedení EEV.

MAN Lion´s City Hybrid: důsledné snižování CO2 pro města

Inovativní městský autobus MAN Lion´s City Hybrid byl úspěšně uveden na trh v mnoha městských oblastech v Evropě je již v provozu. Naposledy objednaly 17 respektive 10 autobusů MAN Lion´s City Hybrid městské dopravní podniky v Paříži a Barceloně. Města v praktickém provozu potvrzují potenciál úspor díky sériové hybridní technologii až o 30 procent. MAN tak již dnes přináší do ulic technologie budoucnosti. Neustálé brzdění a rozjíždění u zastávek či semaforů běžné v městském provozu je optimálním předpokla­dem pro nasazení hybridní technologie. Zatímco u konvenčních autobusů se brzdná energie promění v teplo, MAN Lion’s City Hybrid tuto energii ukládá do ultrakapacitorů (Ultracap) a získává z ní pohonnou energii pro dva elek­tromotory. Přesně vyladěný energetický management řídí tok energie a od­pojí dieselový motor například při popojíždění v koloně či při stání. Vedlejší spotřebiče, jako klimatizační zařízení, jsou poháněny elektricky a jsou záso­bovány energií z akumulátorů energie na střeše. Na zastávce stojí tedy hyb­ridní městský autobus zcela bez produkce zplodin a mimořádně tiše se díky elektrickému pohonu může opět rozjet. Tento technologický paket dělá z autobusu Lion’s City Hybrid maximálně efektivní volbu pro městskou do­pravu z hlediska CO2 a technického pokroku. Nízkopodlažní autobus šetří díky sériovému hybridnímu pohonu až 30 % pohonných hmot a stejné tak snižuje produkci CO2. K tomu jsou díky často vypnutému dieselovému moto­ru a díky jeho neustálému provozu v ideálních otáčkách hodnoty emisí auto­busu MAN Lion’s City Hybrid ještě lepší než emise běžného dieselového autobusu EEV.

Zemní plyn a bioplyn – autobusy MAN pro alternativní paliva s budouc­ností

MAN je vedoucím na trhu autobusů s pohonem na zemní plyn a nabízí auto­busy Lion’s City CNG v mnoha variantách jako sólový či kloubový autobus s délkami od 12 do 18,75 m. Do produktového portfolia patří rovněž autobu­sové podvozky pro městské a linkové autobusy stejně jako CNG motory pro externí zákazníky od 162 do 228 kW (220 až 310 k). CNG motory a autobusy MAN mohou být poháněny také pomocí upraveného bioplynu, v tom případě je jejich CO2-bilance bezmála neutrální. Navíc CNG autobusy jezdí mimo­řádně tiše, neboť u motoru na zemní plyn, stejně jako u zážehového benzí­nového motoru, je spalování iniciované zapalovacími svíčkami a probíhá velmi jemně.

CNG motory MAN dosahují emisních hodnot Euro 6 díky třícestnému kataly­zátoru a lambda=1 řízení bez potřeby přídavných látek a bez filtru pevných částic. CNG autobusy Euro 6 z produkce MAN bylo možné objednávat počínaje IAA2012 aexpedují se v průběhu roku 2013.

Tisíceronásobná zkušenost MAN s autobusy na zemní plyn přináší prospěch zákazníkovi nejen při poradenství během nákupu, ale i při plánování a vývoji palivové a servisní infrastruktury. MAN Service je samozřejmé perfektně obeznámen s údržbou a opravami vysokotlakých plynových zařízení a po celém světě je zajištěno zásobování náhradními díly pro autobusy s pohonem na plyn. MAN své Know-how kompetentně předává dále při ško­leních a trénincích dle přání buď přímo pracovním týmům zákazníka, nebo pracovníkům externích servisních organizací. Tím je zaručen bezproblémový provoz autobusů MAN na zemní plyn.

Kromě toho představuje zemní plyn pro dopravní podniky ekonomickou al­ternativu: V mnoha zemích světa je cena zemního plynu nižší než cena naf­ty, provozovatelé plynových autobusů k tomu často mohou čerpat státní po­bídky, prostřednictvím kterých vlády chtějí zvýšit podíl zemního plynu v mixu pohonných hmot.

A konečné zemní plyn připravuje cestu pro pozdější přechod na plynné, ob­novitelně produkované pohonné látky, jako je například syntetický zemní plyn nebo vodík.

Systémy Bus Rapid Transit od MAN pro efektivní MHD

BRT je možno srovnatelně jednoduše integrovat do existující městské struk­tury. BRT systémy nabízejí možnost modernizovat dopravní infrastrukturu ve městech bez potřeby realizace např. rozsáhlých podzemních staveb nutných pro metro. Stávají se tak, z hlediska celkové bilance CO2, zdaleka nejefek­tivnějšími systémy městské hromadné dopravy. Zahrnuta je stavba dopravní infrastruktury, výroba dopravních prostředků a vlastní doprava osob. Systé­my BRT navíc poskytují vyšší jistotu, že cestující dorazí do cíle své cesty: v případě nepředvídatelných událostí na trase (zablokování silnice) mohou být autobusy flexibilně odkloněny.

Základem systémů BRT jsou moderní městské autobusy s vysokou kapaci­tou cestujících a interiérem umožňujícím jejich plynulý tok. Dalšími charakte­ristickými prvky jsou oddělené jízdní pruhy a kvalitní zastávky, na kterých existuje možnost nákupu jízdenky a automatická přístupová kontrola – tedy venku mimo autobus, aby byl optimalizován tok cestujících. Systémy BRT poskytují kromě toho inteligentní dopravní management jako například in­formace o aktuální poloze autobusu či upřednostnění na světelných křižovat­kách.

Rozsáhlé portfolio autobusových podvozků a kompletních autobusů MAN vytváří vynikající předpoklad pro systémy BRT. Již v několika čínských měs­tech jsou provozovány v rámci BRT systémů autobusy zhotovené v licence MAN / NEOPLAN. V Dubaji a Abu Dhabi přepravují autobusy MAN / NEOPLAN, částečně ve vyhrazených pruzích, denně tisíce cestujících – zde MAN se svými servisními partnery zabezpečuje hospodárnou operativní dis­ponibilitu vozidel.

V metropolích Haifa a Tel Aviv se aktuálně buduje vysoce moderní systém BRT. První linky zde budou zprovozněny v polovině letošního roku. MAN Truck & Bus přitom pro „Metronit“, jak se dopravní síť jmenuje, dodává 172 podvozků kloubových autobusů s motory EEV. Autobusy se vyznačují svým futuristickým designem a jsou nízkopodlažní v celé své délce.

 MAN Truck & Bus

 

reklama:

 

„EUROTRANS VELETRH OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ“

„INFORMACE O DOPRAVNÍM VELETRHU EUROTRANS“  

Tagy: , , , ,

Komentáře uzavřeny.