cz  Czech      uk  EN

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP)

PUMP

V první polovině roku 2014 byl podniknut velmi důležitý krok k vytvoření udržitelného dopravního systému města Plzně prostřednictvím strategického materiálu nazvaného Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP). Jedná se o soubor aktivit, které zkoumají všechny prvky tohoto systému ovlivňujícího městskou mobilitu, jejichž cílem je zajistit udržitelný městský dopravní systém. Nositelem projektu a zároveň jedním z hlavních řešitelů PUMP je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, který vznikl v roce 2005 jako příspěvková organizace zaměřující se na koordinaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Dalšími řešiteli projektu PUMP jsou Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Správa veřejného statku města Plzně a Plzeňské městské dopravní podniky. Jako odborná pomoc na projektu PUMP dále spolupracují společnosti Mott MacDonald CZ a Grant Thornton Advisory. Plán udržitelné mobility Plzně hledá shodu nad budoucím směřováním dopravy v Plzni a jejím okolí. Není totiž jednoduché najít řešení, které by účinně naplnilo obecné strategické cíle města v dopravě a zároveň bylo široce přijatelné. Při rozhodování o investicích nebo opatřeních v dopravě chce pracovní tým PUMP shromáždit co nejvíce objektivních podkladů, neboť rozhodnutí mají dalekosáhlý časový dopad. Tyto podklady pak předložit k diskuzi.

Obecné cíle PUMP jsou následující:

  • Zajistit, aby dostupnost, kterou dopravní systém nabízí, byla k dispozici všem;
  • Zlepšit bezpečnost dopravy;
  • Snížit znečištěni ovzduší, znečištění hlukem, emise skleníkových plynů a spotřebu energie;
  • Zlepšit účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží;
  • Přispět ke zlepšení atraktivnosti a kvality městského prostředí a městského designu.

Plán udržitelné mobility Plzně vychází ze stávajícího plánovacího procesu města včetně jeho subjektů a usiluje o pojmenování priorit, jakým směrem pokračovat dál. Právě toto hledání priorit nelze omezit pouze na úzkou skupinu odborníků, ale vyžaduje zapojení dalších partnerů i laické veřejnosti, neboť i ona má právo podílet se na rozhodování v zásadních otázkách budoucího rozvoje města Plzně.

Během roku 2014 probíhaly přípravné práce na půdě města a Plzeňských městských dopravních podniků, kde jsou nyní k dispozici průzkumy mobility, matematické dopravní modely a především tři možné scénáře, kterými se Plzeň může ubírat v příštích letech. Tyto scénáře nesou pojmenování „regulativní“, „liberální“ a „udržovací“. S počátkem nového roku se o nich v Plzni rozběhne diskuze na různých úrovních, od odborné až po laickou veřejnost. Čeká nás tedy hledání koncensu nad společnou vizí městské mobility města Plzně, výběrem vhodných opatření a jejich správném načasování.

Možností spolupráce je zde hned několik. V průběhu roku 2015 budou probíhat informační setkání a workshopy s veřejností. Přes webové stránky (http://www.mobilita-plzen.cz) se kdokoliv může do tohoto projektu zapojit. Stačí, když vyplní vstupní údaje v záložce “Jak se zapojit?“. Poté se budou registrovaní uživatelé moci zapojit do vyplnění dotazníku, přispívat do diskuzního fóra či stáhnout textové a grafické podklady. Registrovaní uživatelé také budou informováni o dalším postupu, včetně akcí, na kterých se budou moci aktivně účastnit.

TZ: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Komentáře uzavřeny.