cz  Czech      uk  EN

EvoBus Česká Republika se stal čestným členem SETRA CLUBU V.I.P.

DSC_3126

Prestižní SETRA CLUB VIP byl založen na počátku roku 2015 nezávislou společností Green Pear Tip s.r.o., která je provozovatelem internetového magazínu o autobusech a autobusové dopravě BusPress. Impulsem k založení SETRA CLUBU bylo nejen uvedení na trh nejnovější modelové řady luxusních autokarů SETRA 500, ale i dlouholetý obdiv k jedinečné značce s vysokou prestiží oceňovanou odborníky a dopravci po celém světě.

SETRA CLUB VIP – Náš svět je SETRA!

Smyslem založení volného sdružení SETRA CLUB VIP je viditelné představení společností a majitelů, kteří provozují dopravu na nejvyšší možné úrovni autobusy SETRA, které jsou v autobusovém světě vnímány jako synonymum bezpečnosti, kvality a luxusu. Úspěšné podnikání v autobusové dopravě znamená mít značné zkušenosti, schopnost umět se pohybovat ve světě autobusového byznysu a také mít patřičnou dávku odvahy a štěstí. Na internetových stránkách SETRA CLUB VIP CZ má každý zaregistrovaný člen možnost se prezentovat, je zde mimořádně velký prostor pro individuální reklamu, prezentaci PR. Členství v SETRA CLUBU VIP vzniká po zaplacení členského příspěvku každému, kdo je vlastníkem takového autobusu – autobusů nebo je provozuje. SETRA CLUB VIP založený v České republice se ničím nevymezuje a tak jak je současné evropské společenství států bez hranic, tak i SETRA CLUB VIP nemá žádná omezení ani hranice. Věříme, že SETRA CLUB VIP přispívá k lepšímu povědomí o kvalitách autobusů SETRA a provozovaných službách v zájezdové autobusové dopravě, pro mnohé z vás to není zaměstnání – podnikání, ale láska a koníček na celý život.

 

Formulář SETRA CLUB EvoBus ok

EvoBus

Společnost EvoBus Česká republika je odpovědná za prodej a servis autobusů Mercedes-Benz a Setra v České republice. Kromě toho vyrábí segmenty podvozků a základních konstrukcí pro téměř všechny typy autobusů Mercedes-Benz a Setra ve výrobním závodu v Holýšově na Plzeňsku. EvoBus Česká republika zaměstnává v ČR více než 400 zaměstnanců. Tradice a pokrok. Mezinárodní smýšlení a orientace na zákazníka. Nejlepší Know-how a nejlepší servis: S autobusy Mercedes-Benz a Setra jezdíte bezpečně a komfortně. Široká paleta služeb související s autobusy doplňuje naší „full-line“ nabídku. Jak také jinak, když hlavním cílem naší práce jsou naši zákazníci a partneři.

WWW.EVOBUS.CZ

(EvoBus ČR)

Čestné členství Společnosti EvoBus Česká republika v SETRA CLUBU VIP přispívá k vážnosti celého našeho konání. Zájem nás těší a věříme, že přispěje k tomu, aby úplně první evropský autobusový klub si našel své příznivce nejen v České republice. Nyní jsme na počátku cesty, která je nádherně široká a je na ní hodně místa pro autobusy SETRA a jejich příznivce.

Zdeněk Nesveda – BusPress

Kontakt, informace o členství v SETRA CLUB VIP

e – mail: redakce@praha-tip.cz

web: www.setraclub.cz

facebook: https://www.facebook.com/AutobusySetra?ref=hl

 

Model 1mok

Limitovaná série modelů autobusů  SETRA CLUB VIP 

SETRA CLUB VIP – Unsere Welt ist SETRA !

Der angesehene SETRA CLUB VIP wurde zu Beginn des Jahres 2015 durch die unabhängige Gesellschaft Green Pear Tip s.r.o., die der Betreiber des Internetmagazins über Omnibusse und Omnibusbeförderung BusPress ist, gegründet. Der Impuls zur Gründung des SETRA CLUBs war nicht nur die Markteinführung der neuesten Modellbaureihe der ComfortClass-Reisebusse SETRA 500, sondern auch die langjährige Bewunderung einer einzigartigen Marke mit hohem Prestige, geschätzt von Fachleuten und Verkehrsträgern auf der ganzen Welt. Sinn der Gründung der freien Vereinigung SETRA CLUB VIP ist die sichtbare Vorstellung der Gesellschaft und Besitzer, die die Beförderung auf höchstmöglichem Niveau mit den Omnibussen SETRA betreiben, die in der Welt der Omnibusse als Synonym der Sicherheit, Qualität und des Luxus wahrgenommen werden. Die erfolgreiche Unternehmenstätigkeit im Omnibusverkehr bedeutet, beträchtliche Erfahrungen, die Fähigkeit zum haben, sich in der Welt des Omnibusbusiness zu bewegen und auch eine gehörige Dosis Mut und Glück zu haben. Auf den Internetseiten SETRA CLUB VIP CZ hat jedes registrierte Mitglied die Möglichkeit sich zu präsentieren, es ist hier ein außergewöhnlich großer Raum für individuelle Werbung, zur Präsentation der PR vorhanden. Die Mitgliedschaft im SETRA CLUB VIP entsteht nach der Bezahlung des Mitgliedsbeitrags jedem, wer Besitzer eines solchen Omnibusses – solcher Omnibusse ist bzw. sie betreibt. Der SETRA CLUB VIP, gegründet in der Tschechischen Republik beschränkt durch nichts und so wie die gegenwärtige Europäische Gemeinschaft ohne Grenzen besteht, so hat auch der SETRA CLUB VIP weder Einschränkungen noch Grenzen. Wir hoffen, dass der SETRA CLUB VIP zu einem besseren Bewusstsein über die Qualität der Omnibusse SETRA sowie der betriebenen Dienstleistungen im Reisebusverkehr beiträgt, für viele von Ihnen ist das kein Berufstätigkeit – Unternehmenstätigkeit, sondern Liebe und Hobby fürs ganze Leben.

Zdenek Nesveda – BusPress

Kontakt, Informationen über die Mitgliedschaft im SETRA CLUB VIP

e – mail: redakce@praha-tip.cz

web: www.setraclub.cz

facebook: https://www.facebook.com/AutobusySetra?ref=hl    

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.