cz  Czech      uk  EN

Práce a odpočinek profesionálních řidičů autobusů

Častými přestupky, se kterými se setkáváme u řidičů autobusů, je nedodržování pracovního režimu, který ustanovuje evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).  Neznalost předpisu se neomlouvá, naopak nedodržování se přísně trestá. Zvláště v období plné zájezdové sezony, kdy jsou časté policejní kontroly, nám připadá vhodné předpis osvěžit a připomenout. Zároveň uveřejňujeme manuál ke správnému používání elektronického tachografu. Právě i tady, řidiči při manipulaci s tachografem se mnohdy chybují a vystavují se tím také možnosti postihu. Zveřejněná informace je určitě zajímavé i pro cestující v dálkových autobusech.

Text: Zdeněk Nesveda

Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců v dopravě

Hlava I: Člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu

§ 3 Pracovní doba a doba odpočinku

(1) Zaměstnavatel je povinen pracovní dobu člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu rozvrhnout tak, aby denní doba řízení činila nejvýše 9 hodin. Doba řízení může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 90 hodin v období 2 po sobě následujících týdnů. Za dobu řízení se považuje doba vlastního řízení včetně přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

(2) Doba řízení stanovená v odstavci 1 může být prodloužena v nezbytném rozsahu za účelem dojetí do vhodného místa k zajištění bezpečného vystoupení osob nebo vyložení nákladu. Důvody prodloužení stanovené doby řízení je řidič povinen uvést v záznamu o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách. 12)

(3) Člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu musí mít

a) nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nejméně 11 hodin a

b) nepřetržitý odpočinek v týdnu nejméně 45 hodin.

(4) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být

a) zkrácen až na 9 hodin po sobě jdoucích nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení,

b) rozdělen na 2 nebo 3 části ve dnech, v nichž není zkrácen podle písmena a), přičemž musí jedna část činit nejméně 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na nejméně 12 hodin.

 (5) Zaměstnavatel je oprávněn nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit až na

a) 36 hodin, je-li čerpán v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště,

b) 24 hodin, je-li čerpán mimo tato místa.

(6) Doba zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu musí být nahrazena nejpozději do 3 týdnů od uplynutí týdne, v němž byla doba nepřetržitého odpočinku zkrácena. Doba nepřetržitého odpočinku poskytovaná jako náhrada za zkrácený odpočinek musí navazovat na odpočinek v délce nejméně 8 hodin, a pokud o to řidič požádá, musí mu být poskytnuta v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště řidiče.

(7) Je-li ve vozidle více než 1 řidič, musí mít každý z nich nepřetržitý odpočinek

a) mezi dvěma směnami nejméně 8 hodin po sobě jdoucích během 30 hodin,

b) v týdnu alespoň 45 hodin po sobě jdoucích, přičemž tato doba může být zkrácena až na 36 hodin, je-li čerpána v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě bydliště řidiče, a až na 24 hodin, je-li čerpána mimo tato místa.

§ 4 Bezpečnostní přestávky

Doba řízení musí být po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou 13) v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

MANUÁL KE SPRÁVNÉMU OVLÁDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO TACHOGRAFU VDO: VDO TACHOGRAF

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.