cz  Czech      uk  EN

Děláme dost zásadních opatření v dopravě pro zlepšení ovzduší?

SOR EBN 11 Praha 1

Pro příklady uvedených škodlivosti je zajímavé srovnání jednotlivých pohonů vozidel ve veřejné dopravě z hlediska emisí oxidu dusíku a pevných částic, které jsou hodnoceny jako nejškodlivější. Na níže uvedeném grafu jednotkových emisí autobusů, převzatém ze studie „E-mobilita v MHD“, který je založen na metodických materiálech EU, je patrná prospěšnost elektrických pohonů. Obzvláště se to týká právě občanů měst, kteří, jak uvedeno výše, jsou škodlivým emisím vystaveni ze všech nejvíce.

45-Graf

V tomto kontextu se – při všech zjednodušeních, s nimiž uvedený graf pracuje – opět potvrzuje důležitá věc: Jestliže například CNG znamená zlepšení oproti dieselu, znamenal by významné zhoršení oproti elektrické dopravě. Nelze proto snižovat rozsah elektrické dopravy ve městech náhradou za plynové autobusy a argumentovat paušálním tvrzením: „elektřina i CNG jsou ekologické a přitom elektrická doprava je dražší, zvolme tedy CNG“, s nímž se provozovatelé tohoto portálu setkali v jednom z českých měst. Zdraví občanů je významná celospolečenská hodnota, s níž je třeba počítat i v projektech městské dopravy.

redakce Proelektrotechniky.cz

Varující zpráva EEA: emise zabijí ročně půl miliónu Evropanů, nejvíce škodí ve městech!

Evropská environmentální organizace (European Environment Agency, EEA) zveřejnila v prosinci svoji zprávu o kvalitě ovzduší v Evropě č. 5/2015. Tato zpráva analyzuje stav kvality ovzduší v roce 2013 a jeho vývoj od roku 2004. Zpráva vychází z oficiálních dat o monitorování kvality ovzduší v různých místech Evropy.

Zpráva konstatuje, že většina obyvatel evropských měst je vystavena škodlivým emisím na úrovni, která je Světovou zdravotnickou organizací (WHA) považována za nebezpečnou.

Jako nejproblematičtější z hlediska lidského zdraví zpráva ukazuje pevné částice, přízemní ozón a oxidy dusíku. Podle zprávy mohou pevné částice za více než 430 tisíc předčasných úmrtí, oxidy dusíku za cca 75 tisíc úmrtí a přízemní ozón za 17 tisíc úmrtí.

Podívejme se nyní pro zajímavost na emise škodlivých oxidů, organických látek a pevných částic z pohledu některých odvětví.

Nejvíce tyto emise klesají v dopravě (emise pevných částic klesly o téměř 30 %, emise síry dokonce o více než 60 %). Doprava nicméně stále zůstává největším zdrojem emisí dusíku, na nichž se podílí téměř polovinou, přestože jejich úroveň za sledované období poklesla o více než 20 %.

Podobně klesající trend mají uvedené emise z průmyslu, jejichž pokles ve sledovaném období se pohybuje v rozmezí cca 10 – 30 %.

Asi největší rozdílnosti ve vývoji uvedených emisí ukazuje energetika. Kupříkladu emise oxidů síry, jichž je energetika největším zdrojem (více než 50 %), zůstávají ve sledovaném období víceméně konstantní, zatímco emise dusíku poklesly o více než 60 % a emise pevných částic naopak vzrostly o cca 10 %.

Navzdory vší snaze se nedaří plně dostat pod kontrolu uvedené emise z domácností a komerčních budov, jejichž vývoj se podle druhu emise pohybuje mezi více než 10% poklesem a téměř 20% nárůstem a nemá jednoznačně klesající trend. Ještě rozkolísanější je vývoj emisí v zemědělství, který ve sledovaném období zaznamenal v úhrnu nejmenší celkový pokles.

redakce Proelektrotechniky.cz

 

Pro-elektrotechniky 2

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

dekra_skola MM

 

 

Tagy: ,

Komentáře uzavřeny.