cz  Czech      uk  EN

Znečištěnému ovzduší v Brně odlehčí nové plynové autobusy CNG

 

logo

V Brně  se  konečně  objeví  autobusy   na  alternativní  pohon,  a  to  stlačený  zemní  plyn  (CNG), který  jednak  snižuje  negativní  dopad  provozu  autobusů  na  životní  prostředí,  ale  také  šetří provozní  náklady. Celkem  nakoupí  Dopravní  podnik  města  Brna  během  dvou  let  až  sto vozidel a unikátem bude zejména vlastní velká plnicí stanice.

„Rozsahem  se  jedná  o  největší  projekt  na  CNG  v České  republice,  s jeho  realizací  jsme  již začali. Plnicí stanice  stlačeného zemního plynu je  ve výstavbě a na dodávku prvních dvanácti autobusů jsou uzavřené smlouvy,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V letošním  roce  tak  do  vozového  parku  přibyde  dvanáct  nových  nízkopodlažních  autobusů standardní  délky  12  metrů.  „Plnicí  stanici  v areálu  vozovny  Slatina  jsme  začali  stavět  již v březnu tohoto roku a její dostavbu předpokládáme v červnu. Od července pak chceme začít se zkušebním provozem autobusů na CNG,“ vysvětlil technický ředitel DPMB Jaromír Holec. Pro  úspěšné  dokončení  celého  projektu  je  stěžejní  získání  dotace  z Operačního  programu Životní  prostředí,  která  umožní  v roce  2015  dokoupení  plánovaných  88  autobusů  a potřebnou úpravu hal pro jejich údržbu a opravy. Žádost o podporu z  OPŽP v Prioritní ose 2 -Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí byla včas odeslána. „Vzhledem k tomu, že jsme jako jediný žadatel v projektu už fakticky začali, věřím, že se nám požadované podpory dostane,“ řekl Miloš Havránek.

Hlavní  cíle  projektu  jsou  tři  –  snížit  negativní  vliv  provozu  autobusů  na  životní  prostředí  ve městě  Brně  až  o  766  kilogramů  prachových  částic  za  rok,  obnovit  vozový park  a  tím  zvýšit podíl nízkopodlažních autobusů ze 40 % na 70 % a snížit finanční náklady na provoz MHD. DPMB provozuje celkem 301 autobus, z nichž  nejstarší je z roku 1989. Dvě třetiny autobusů neplní vyšší normu než EURO 3. „Nejstarší autobusy začneme postupně vyřazovat hned poté, jakmile dorazí nové,“ upřesnil Jaromír Holec

 DPMB  hradí  z vlastních  zdrojů  nákup  prvních  12  autobusů  (cca  72  milionů  Kč)  a  výstavbu plnicí stanice (cca 50 milionů Kč). Předpokládaná výše dotace z OPŽP na pořízení 88 autobusů a úpravu hal pro údržbu je 394 milionů korun

TZ: Dopravní  podnik  města  Brna

 

Komentáře uzavřeny.